Надеждно измерване на обемен разход на пара с разходомерите на Endress+Hauser

July 21st, 2015 | Posted by intertech in Uncategorized

Вихровите разходомери от серията Prowirl  на Endress+Hauser са надеждни и универсални уреди за измерване на обемен разход на течности с малък вискозитет, газове и наситена и прегрята пара, при значителна температурна разлика между измерваната и околната среда. Те се използват в топлоцентрали, газоразпределителни станции, в системи за автоматизация, за регулиране и управление на технологични процеси, както и в автономни съоръжения.

Принципът им на измерване се базира на ефекта от образуване на завихряния след елемент, монтиран перпендикулярно на потока. Този ефект обикновено се нарича „вихров път на Карман“. Когато флуидът обтича елемента, разположен в измервателната тръба, граничният му слой не може да следва контурите на тялото и се откъсва, като образува вихри. Честотата на вихрите, образувани по всяка от страните на обтекаемия елемент, е пропорционална на средната скорост на потока и съответно на обемния разход. Всеки от откъснатите вихри създава локална област на ниско налягане в измервателната тръба. Промяната на налягането се регистрира от капацитивни сензори и се предава към електронния блок като първичен линеен цифров сигнал. Този сигнал не е подложен на каквито и да било смущения, което позволява използването на вихровия разходомер без необходимост от повторно калибриране. Капацитивният сензор с вграден температурен датчик може да бъде използван също и за пряко измерване на масата на наситената пара.

Серията Deltatop на Endress+Hauser включва разходомери с променлив пад на налягане, които намират широко приложение при измерване на разхода на течности, газове и пара. Обемът от събраните емпирични данни за такъв вид измерване е огромен и обобщен в многобройни стандарти. Затова този метод е световно признат и използването му е традиционно в различни индустриални приложения. Принципът на измерване се основава на пряката зависимост между пада на налягането, създаван от първичен преобразувател (диафрагма или тръба на Пито) и обемния разход. Две импулсни тръби свързват първичния елемент с трансмитер,  който разликата в наляганията се преобразува в изходящ сигнал. Тръбите на Пито са подходяща алтернатива на диафрагмите за случаи, в които се изисква малка загуба на налягане или се измерва разход в тръби с голям диаметър (до няколко метра). Трансмитерите в системата за измерване с променлив пад на налягане могат да бъдат сменени по всяко време, без да се налага спиране на технологичния процес. Разходомерите на Endress+Hauser от серията Deltatop се предпочитат при измерване в отоплителни и охлаждащи системи, както и при измерване на пара и кондензат с много високи температури във вторични системи.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.