Система за търговско отчитане на алкохолен градус

Измерване в тръбопровод – непрекъснат дистанционен контрол
Законодателството и органите, отговарящи за данъчното облагане на алкохолните напитки, са различни в различните части на света. Все пак, в почти всяка страна събирането на данъци е исторически регулирано отделно и, поради естеството на предмета, доста взискателно. Следователно инструментацията и компонентите за обработка на данни трябва да отговарят на различни изисквания:

- Технически данни – точно измерване, независимо от процесните условия
- Надеждност – известяване и аларма в случай на нарушения и опити за манипулация
- Дизайн – защитен срещу неумело използване, сертифициран за използване във взривоопасни зони (Ex)
- Събиране на данни – на периодична база, удобен за ползване от потребителя и многофункционален софтуер

Ендрес+Хаузер предлага система за търговско отчитане на алкохолен градус, създадена за този вид приложение.

Тя съдържа основно измервателни единици за оборудването за производство на алкохол и централен сървър за данни, разположен се при съответните органи. Решението е модулно и може да се адаптира към местните регулации и нужди, както и към наличната информационно-техническа комуникационна инфраструктура.

Прозрачността е гарантирана. Данните могат да се предоставят на производителите или да се публикуват за целите на връзките с обществеността.

Масата, обемът и плътността се измерват в тръбопровода с Promass F, корио-лисовият разходомер на Ендрес+Хаузер. Дори е общоприето за данъчна основа да се използва обема на произведения, одобрено е сумирането на масата – промяната на плътността не е от значение при директното измерване на маса.

Международните алкохолни таблици, съдържащи се в OIML препоръката R022, са основа на изчисляването на алкохолния градус. С мониторинга на процесната температура се извършва цялостен непрекъснат контрол на измервателния инструментариум.

Събирането на данни се осъществява от Memograph M – мощен графичен мениджър на данни.

Цифровите данни на стойностите на Promass се съхраняват и могат да се визуализират за местна индикация.

Характеристики като управление на интегриран потребител и права, както и електронен подпис в съответствие с FDA 21 Част 11 гарантират най-високо ниво на сигурност.

Всички операционни стъпки и съобщения, генерирани от устройството (напр. аларма, предизвикана от прекъсвач на вратата) се докладват при одитна проверка. В случай на прекъсване на захранването няма загуба на данни, а освен това един вентил ще спре потока на флуида. По избор може да се поръча и непрекъсваемо захранване, което да гарантира минимум още 30 минути опериране на системата.

Записаните и сумирани стойности се съхраняват в централния сървър за данни само след безгрешно предаване и щемпеловано време. Всяка възможна манипулация на данни се разпознава и следователно се осветява в Memograph M и в рамките на софтуера за събиране на данни ReadWin2000. Сумирането на мерни единици и времеви интервали за алкохола и крайния продукт може да се програмира така, че да отговаря на капацитета на всеки отделен производствен пункт. За мониторинг на температура и концентрация може да се получи средната или фактическата стойност.

Може да се използва функцията на електронната поща за изпращане на съобщения при нарушения на алармите или за разпределяне на измерените данни.

Разбира се, те могат също така да се експортират и към други програми (напр. MS Excel) без промяна на оригиналните защитени данни.

*IP Sec

Сигурност на Интернет Протокол (IPsec) представлява серия протоколи за гарантиране на безопасността на комуникациите през Интернет протокол (IP) чрез удостоверяване на идентичността и криптиране на всеки пакет данни. IPsec включва също така протоколи за установяване на взаимно идентифициране между агенти в началото на сесията и преговаряне на криптографски ключове, които да се ползват по време на сесията. IPsec може да се използва за защита на потоците данни между двойка компютри-домакини (напр. компютърни потребители или сървъри), между двойка междумрежови интерфейси за сигурност (напр. рутери или защитни стени) или между междумрежови интерфейс за сигурност и компютър-домакин.