Author Archives: intertech

Вихровите разходомери от серията Prowirl  на Endress+Hauser са надеждни и универсални уреди за измерване на обемен разход на течности с малък вискозитет, газове и наситена и прегрята пара, при значителна температурна разлика между измерваната и околната среда. Те се използват в топлоцентрали, газоразпределителни станции, в системи за автоматизация, за регулиране и управление на технологични процеси, както и в автономни съоръжения.

Принципът им на измерване се базира на ефекта от образуване на завихряния след елемент, монтиран перпендикулярно на потока. Този ефект обикновено се нарича „вихров път на Карман“. Когато флуидът обтича елемента, разположен в измервателната тръба, граничният му слой не може да следва контурите на тялото и се откъсва, като образува вихри. Честотата на вихрите, образувани по всяка от страните на обтекаемия елемент, е пропорционална на средната скорост на потока и съответно на обемния разход. Всеки от откъснатите вихри създава локална област на ниско налягане в измервателната тръба. Промяната на налягането се регистрира от капацитивни сензори и се предава към електронния блок като първичен линеен цифров сигнал. Този сигнал не е подложен на каквито и да било смущения, което позволява използването на вихровия разходомер без необходимост от повторно калибриране. Капацитивният сензор с вграден температурен датчик може да бъде използван също и за пряко измерване на масата на наситената пара.

Серията Deltatop на Endress+Hauser включва разходомери с променлив пад на налягане, които намират широко приложение при измерване на разхода на течности, газове и пара. Обемът от събраните емпирични данни за такъв вид измерване е огромен и обобщен в многобройни стандарти. Затова този метод е световно признат и използването му е традиционно в различни индустриални приложения. Принципът на измерване се основава на пряката зависимост между пада на налягането, създаван от първичен преобразувател (диафрагма или тръба на Пито) и обемния разход. Две импулсни тръби свързват първичния елемент с трансмитер,  който разликата в наляганията се преобразува в изходящ сигнал. Тръбите на Пито са подходяща алтернатива на диафрагмите за случаи, в които се изисква малка загуба на налягане или се измерва разход в тръби с голям диаметър (до няколко метра). Трансмитерите в системата за измерване с променлив пад на налягане могат да бъдат сменени по всяко време, без да се налага спиране на технологичния процес. Разходомерите на Endress+Hauser от серията Deltatop се предпочитат при измерване в отоплителни и охлаждащи системи, както и при измерване на пара и кондензат с много високи температури във вторични системи.

Силата на професионалното измерване

January 14th, 2014 | Posted by intertech in News - (Comments Off)

160112035251WR_Intertech_EngRe_2011_9_3

Wireless HART

January 14th, 2014 | Posted by intertech in News - (Comments Off)

210611031715WR_intertech_ER_2011_4

Измерване на вискозитет

January 14th, 2014 | Posted by intertech in News - (Comments Off)

211111052824WR_Intertech_ER_2011_7

Радарни нивомери

January 14th, 2014 | Posted by intertech in News - (Comments Off)

210911030913WR_intertech_ER_2011_6

Автоматизация във фармацията

January 14th, 2014 | Posted by intertech in News - (Comments Off)

190511044935WR_intertech_ER_2011_3

Модули за анализ на технологични флуиди

January 14th, 2014 | Posted by intertech in News - (Comments Off)

181110050747WR_ProDo_intertech_TD_2010_7

Water is Life

January 14th, 2014 | Posted by intertech in News - (Comments Off)

Iintertech-automation_ViK_2012_k-final

What can be “measured”

January 14th, 2014 | Posted by intertech in News - (Comments Off)

160710025149WR_intertech_ER_2010_5

Ние знаем повече за разходомерите

January 14th, 2014 | Posted by intertech in News - (Comments Off)

Engre_2010_01